Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú
práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi predávajúcim : Latintrade, s.r.o., IČO: 35863421, Sládkovičova
2 , 811 06 Bratislava
, Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29398/B

(ďalej
len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a
predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Latintrade, s. r. o., IČO: 47524669, Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29398/B

DIČ: 2021743911

IČ DPH: SK2021743911

Prevádzka: Sládkovičova 2 , 811 06 Bratislava

Telefón: +421 903 696 644

Email:latintrade@latintrade.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI
pre Bratislavský kraj
 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné
a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej
zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej
zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto
obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy
uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté
obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami
(skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných
podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda
tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej
zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo
treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná
predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa
platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu
tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do
vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť
predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického
obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy
uzatvorené pred zemnou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu
tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu,
ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára
prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej
uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru
označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke
(ďalej len “objednávka”).

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na
e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do
elektronického systému predávajúceho (ďalej len “potvrdenie doručenia
objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho
môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje
informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, ktorá nie je však
akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu
kupujúceho informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho
bola akceptovaná (ďalej len “akceptácia objednávky”). Obsahom
akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom
kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej
dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje
o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto
doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné
meno, sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením
akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným
a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho
o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných,
obchodných, prepravných a iných
podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu
  primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval
  na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité
  pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty
  a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického
  obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto
  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru
  alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto
  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. informoval na
  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa
  predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii
  o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností
  a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto
  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o
  podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od
  zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl.
  10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
  predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v
  prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
 9. informoval v čl. 10 týchto obchodných
  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za
  skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
  predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil
  predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa
  pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných
  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od
  zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady
  tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka
  informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré
  sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo
  predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho
  zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o
  existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po
  predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval
  na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
  a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal
  dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť
  alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o
  zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa
  automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania
  zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
  sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej
  zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na
  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v
  týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú
  zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho
  poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok
  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
  sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na
  zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej
  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom
  a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že
  o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
  elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou
  prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci
  zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke
  elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 21. o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné
  úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 22. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe
  u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne
  vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
  sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú
povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) týchto obchodných a reklamačných
podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky
uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie
je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote,
kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne
predpisy SR,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na
trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail. Potvrdenie je povinný zaslať
bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formuláru
na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v
elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie
zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v slovenskom
jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné
zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania
zásob, nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v
kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za
dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné
plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno
objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné
zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej
časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej
časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy
resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim,
ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim
alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej
časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti
zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve,
kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za
doručenie objednaného tovaru,

b) prevziať tovar, ktorý bol
objednaný a dodaný

c) v dodacom liste potvrdiť
prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Dodacie a
platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na
internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť
tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný
dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej
zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť
predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej
primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej
primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je
oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na
ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa
nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho
umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú
udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej
hodnoty.

5.5. Povinnosťou kupujúceho
je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom
v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len “miesto”). Kupujúci je
povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho
zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej
zmluve
alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. Pokiaľ, predávajúci
dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou
kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou
splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení
kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby
splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie
objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný.
Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie
kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie
protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru
kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. V prípade potreby
opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom
rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového
rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za
vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5.8. Povinnosťou kupujúceho
je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v
prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada
tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie
záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca
predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže
kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie
tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných
podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej
osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne
vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9. V prípade nedodania
tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto
obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný
kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od
okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú
na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar,
ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená
v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). V prípade ak je
kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za
identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania
objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu
s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa
považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí
kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému
uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu
cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou
kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii
objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred
prevzatím tovaru. Kupujúci môže využiť aj možnosť spotrebiteľského splátkového
úveru – viac informácií získate tu.

6.3. Pri zaplatení kúpnej
ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby,
okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho
je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je
oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí
predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto
a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v
splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie
tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie
vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k
tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru
kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od
jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v
čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar
neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

8. Reklamačný
poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na
bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú
možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť.

8.2. Namiesto odstránenia
vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej
súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Vymeniť vadný tovar za
tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.

8.4. Ak
ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru
mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo
má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak
ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie
sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade iných
neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil
kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho
zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)
a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod
8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil
tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase
pred odoslaním objednávky.

8.7. Kupujúci je povinný
reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá
za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.Informácie
o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis
poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na
požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný
reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných
podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a
informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o
tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv
v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred
uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci
mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ
alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má
kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo
uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust.
§ 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho
a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo
podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len
„Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na
uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar
pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci
nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení
reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť
druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv
vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na
vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je
uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť
predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie
týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú
splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie
kupujúcim, predávajúcemu

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho
predávajúcemu alebo na to určenej osobe

c) doručenie prístupových
kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú
tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa
nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci
je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto
reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou
osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné
konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka
tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba
napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí
vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od
doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné
konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie
predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená
osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme
zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom
je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto
obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka)
a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných
a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu
ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať
uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený
rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne
informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe
rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust.
§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná
určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas
prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska
vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska
určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov
na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením
tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12
mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá
reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu
môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na
odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,
náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho
za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania
odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo
zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania
zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím
k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný
tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými
parametrami,
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky
  pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu
  v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných
  podmienok,
 2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho
  za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré
  nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými
  vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
  starostlivosti o tovar,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo
  používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
  alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo
  nepredvídateľnými udalosťami,
 8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným
  zhoršením,
 9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom,
  statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu
a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) odovzdaním opraveného tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného
plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia
vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný
doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,
prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej
služby. O výsledku
vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po
ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude
spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad
o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia
tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané
produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá
pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom
spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho
telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24.
V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý
kupujúci nemohol požívať tovar.

8.25.
V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť
záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade
výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená
informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na
základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia
vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a
obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci vadný tovar vymení alebo

b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci
neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných
podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu
vybaví odstránením vady.

8.28.
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo
o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet
rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne
užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok
reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
  parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví
  reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej
odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných
vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci
bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou
tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení
o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru
podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu
považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád
považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom,
ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady
tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok
skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je
oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať
reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia
čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne
neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §
2 písm. a) Zákona 102/2014.

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou
  osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno
  a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu
  a mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou
  osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno,
  adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci si môže
  kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju
  registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v
  časti “XY (napr. Môj
  profil)”.
 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že 
  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) 
  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy
  spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže
  spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v
  predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov
  kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje
  kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho
  zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi
  SR.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné
  údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude
  získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje
  spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli
  zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na
  iné účely.
 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných
  a obchodných podmienok  na dobu
  určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po
  splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov
  kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať
  kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
  odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka
  pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným,
  zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných
  a reklamačných podmienok,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí
  kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi
  predávajúcim a kupujúcim,
 • že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko,
  adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak
  je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla
  vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci
  právnickou osobou,
 • že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
 • Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými
  mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne
  záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje,
  že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
  odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
  predávajúcemu.
 • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných
  údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

  • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol
   vymenovaný,
  • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri
   získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
  získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú
  predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
  spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a
  právom chránených záujmov v rozsahu najmä

  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné
   údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu
   kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak
   kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného
   právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je
   Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny
   základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia
   poskytnúť osobné údaje,
  • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že
   im budú osobné údaje poskytnuté,
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
   sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín
   uskutoční prenos osobných údajov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú
  predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
  ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
  porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho
  namietať voči:
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
  spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich
  likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely
  priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely
  priameho marketingu.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho
  namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm.
  a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
  dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov,
  ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
  údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
  kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých
  spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
  ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,
  ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
  predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa
  také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania
  jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie
  vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
  pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že
  rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
  spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v
  lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto
  právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené
  opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci
  predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci
  vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci
  na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
  záujmov kupujúceho.
 • Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva,
  že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona;
  žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne
  najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
  môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá
  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný
  zástupca.
 • Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne
  písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 • Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm.
  e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa
  predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené
  nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu
  príjemcov:

ABC, s.r.o., so sídlom Panská 1,
Bratislava 81104, IČO: 66 666 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 66666/B

9.21. Informačné systémy elektronického obchodu
predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Identifikačné číslo: 1………/2013-Xx/Yy.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.
Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho,
vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve
prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu
splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej
týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je
uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite
informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné
plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať
objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy
z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných
a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od
oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní
elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci
včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí
tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v
klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,
vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ

a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo
kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke
dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas
vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy.

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná
forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy
omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou
formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení
od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa
ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od
kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky,
presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim,
sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od
ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady
alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady
nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za
službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému
poskytnutiu služby.

10.9.
V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez
zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto
obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar
odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar
kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa
možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané
predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej
zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a
poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný
vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša
kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil,
že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods.
1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty
tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom,
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak
si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť
od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
na diaľku.

10.14.
Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za
tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa
s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby
kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí
predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa
kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru
  v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

  1. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s
   opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované
   podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu
reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu
náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru
v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj
  tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
  na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj
  tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol
  po dodaní porušený,
 • predaj
  zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
  počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento
  obal rozbalil,
 • poskytovanie
  elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
  začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne
  poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
  zmluvy.
 • predaj
  tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od
  predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že
  jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez
  vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo
  zmontovaný nábytok a pod.
 • ……………………………………………………….

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a
reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu
spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné
ustanovenia

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej
forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi
nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú
účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný,
aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom
rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho
o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva
alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30
dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona
391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh
môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť
môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov
RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre
spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa
prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na
diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý
môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

UPOZORNENIE:

Tieto
všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť WDK group, s. r.
o., IČO: 47524669, Námestie 1. mája, 18 811 06 Bratislava, Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 94438/B, spoločnosťou
MK Advices s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, 96501 Žiar nad Hronom, , ktorá si
vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva. Akékoľvek použitie tohto diela
alebo jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie
textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto diela) mechanickým alebo
elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti MK
Advices s.r.o. na takéto použitie je prísne zakázané.

Príloha
č. 1

Odstúpenie
od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v
zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých
zákonov

Predávajúci
Obchodné meno:  
Ulica a číslo:  
Mesto:  
PSČ:  
IČO:  
DIČ/IČ DPH:  
Telefón:  
E-Mail:  

Kupujúci
Meno a priezvisko:  
 Ulica a číslo:  
 Mesto:  
 PSČ:  
 Telefón:  
 E-Mail:  

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od
uzavretej  (vyberte jednu z možností):
Kúpnej
zmluvy
zmluvy
o poskytnutí služby

Predmet zmluvy bol zakúpený
prostredníctvom internetovej stránky:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka
číslo:
 
Zo dňa:  
Číslo faktúry:  
Tovar mi bol doručený dňa (deň
prevzatia):
 

Žiadam preto o
vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):
plnej
hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom
odstúpenia od zmluvy)
názov
vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu
zmluvy):
 

Požadovaná hodnota k vráteniu:  
Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté
ponechajte):
   
poštovým
poukazom na moju adresu (uvedená hore)
   
prevodom
na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:
   

Ak
tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci
nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,
do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto
tovaru.

Najneskôr
do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V ……………………………….. Dňa
……………………..

………………………………

Meno
priezvisko

(podpis)